GDPR

 POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY (ONLINE)

 
Vážený  zákazník, Vážený obchodný partner
 
Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom či obchodným partnerom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.
 
Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 
Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť
Ľubomír Bezák BLESK SERVIS
Nám. A. Hlinku 1165/72, 034 01 Ružomberok
Teda fyzická / právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.
 
Kto sa rozumie dotknutou osobou?
Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.
 
Čo je to poučenie dotknutej osoby
Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.
 
Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúci účel:

 • za účelom uzatvorenia zmluvy / poskytnutia služby podľa obchodného registra
 • odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári; alebo
 • priamy marketing (na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa).

 
Aké osobné údaje sú zbierané?
Za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku, ako aj registrácie na našej webovej stránke, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu,
 • meno, priezvisko, titul a adresa adresáta
 • číslo účtu, číslo banky,
 • IBAN, BIC/SWIFT, a názov banky,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 • IP adresa.

 
Za účelom odpovede na Vás dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 • IP adresa.

 
S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje sú spracúvané v prostredníctvom softvérového programového vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia účtovnej evidencie, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Zároveň naša spoločnosť uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní s externými subjektami za účelom vedenia účtovníctva ako aj IT služieb, ktoré však na základe tejto zmuvy dodržujú všetky pravidlá na spracúvanie osobných údajov
 • Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti.

 
Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia
Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.
 
Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu
Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: servis@bleskservis.sk
V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu: servis@bleskservis.sk
 
Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu: servis@bleskservis.sk
Osobné údaje spracúvané na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov.
 
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.
 
 
 
 
Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?
V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej webovej stránke.